Ναι στην υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώνοντας ωστόσο την προηγούμενη υπουργική απόφαση (Οκτώβριος 2016) κρίνοντας ότι είναι μη νόμιμη με σωρεία αντισυνταγματικών διατάξεων.

Έτσι, με τα νέα δεδομένα, η κύβερνηση οφείλει να εκδώσει νέα υπουργική απόφαση προσαρμοσμένη στο σκεπτικό της Ολομέλειας του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου.
Συγκεκριμένα, με την υπ΄ αριθμ. 2649/2017 απόφαση τους, οι δικαστές έκριναν μη νόμιμη την απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών (1846 οικ./13.10.2016) γιατί δεν δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι παραμετρικές τιμές και οι οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «πόθεν έσχες», με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος νομιμότητας των ουσιωδών αυτών στοιχείων της κανονιστικής ρύθμισης.

Παράλληλα,κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη εκείνη που προβλέπει για όλους τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες, την υποχρέωση δηλώνουν ποσά σε μετρητά που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ και φυλάσσονται εκτός τραπεζών, ή εντός θυρίδων, καθώς και κινητά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν πως το γεγονός της παράλειψης της υπουργικής απόφασης να μην προβλέπει ότι ο χρόνος για τον έλεγχο μίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία, αντίκειται στην κατοχυρωμένη συνταγματικά αρχή της ασφάλειας του δικαίου. Δηλαδή, η παραγραφή ελέγχου των δηλώσεων πόθεν έσχες θα πρέπει να είναι πενταετής.

Για τους δικαστές

Ως προς τις δηλώσεις των δικαστικών λειτουργών το ΣτΕ έκρινε ότι αυτές θα πρέπει να ελέγχονται από όργανο που θα συγκροτείται, τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του, από ανώτατους τακτικούς δικαστές, μέλη των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας.

Παράλληλα, ενόψει της σοβαρότητας των απειλουμένων κυρώσεων, η διοίκηση, σύμφωνα πάντα με την απόφαση, οφείλει να διαμορφώσει τη διαδικτυακή εφαρμογή, κατά τρόπο ώστε να μην καθίσταται αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής η υποβολή δήλωσης μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος από τον μέσο χρήστη. Δηλαδή να απλοποιηθεί ο τρόπος ηλεκτρονικής κατάθεσης των δηλώσεων πόθεν έσχες.

Τέλος, αναφορικά με την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος «πόθεν έσχες», το ΣτΕ απέρριψε σχετικό λόγο ακυρώσεως, με το σκεπτικό ότι η διοίκηση έχει λάβει ικανά μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους επέμβασης τρίτων σε αυτό και διαρροής των δεδομένων.